ගෝටාගේ අමෙරිකානු වීසා ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප වෙයි – Lanka Truth | සිංහල

Date:


ජනතා අරගලයෙන් නෙරපාහරින ලද ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අමෙරිකානු වීසා සඳහා කළ ඉල්ලීම අමෙරිකාව ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බව ඉන්දියාවේ ද හින්දු වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරයි.

කොළඹ සිටින නිලධාරියෙකු උපුටා දක්වමින් දි හින්දු වෙබ් අඩවිය මේ සම්බන්ධයෙන් කරුණු වාර්තා කර ඇති අතර කොළඹ පිහිටි අමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලයෙන් මීට අදා​ළ කරුණු විමසීමට උත්සාහ කළද ඔවුන් කරුණු දැක්වීමක් සිදුකර නොමැති බව වැඩිදුරටත් එහි වාර්තා කර තිබේ.

පසුගිය 2019 වර්ෂයේදී ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වීම සඳහා ද්විත්ව පුරවැසි භාවය ව්‍යවස්ථාවෙන් බාධාවක් වී තිබීම හේතුවෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සිය අමෙරිකානු පුරවැසි භාවය ඉවත් කර ගැනීමට කටයුතු කර තිබිණි.

Share post:

Popular

More like this
Related

World News: Stay Updated with Global Headlines

In today's fast-paced world, staying updated with global headlines...

The Evolution of Entertainment: A Journey Through Time

The world of entertainment has undergone a transformative journey,...

Breaking News 2024: Navigating Through the Maze of Information

In today's rapidly evolving world, staying informed about the...

Embracing the Magic: A Journey into the World of Entertainment

Entertainment, in all its forms, has the remarkable ability...