ගම්පහ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල කප්පාදුවක්

Date:


ගම්පහ ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයකට අද (22) දිනයේ පැය 08ක ජල කප්පාදුවක් සිදුකෙරෙන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

 

ඒ අනුව අද රාත්‍රි 10.00 සිට හෙට (23) උදෑසන 06.00 දක්වා කාලය තුළ ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට නියමිතය.

 

එම කාලය තුළ ගම්පහ නගරයේ, ගම්පහ මිරිස්වත්ත මාර්ගයේ හංසගිරි පාර දක්වා කොටස, යක්කල මාර්ගයේ හංසගිරි පාර දක්වා වූ කොටස, ඔරුතොට මාර්ගයේ කළු පාලම දක්වා වූ කොටස, උඩුගම්පල මාර්ගයේ සතොස අසල පාලම දක්වා සහ ජා ඇළ මාර්ගයේ දුම්පරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය දක්වා වූ කොටස සදහා මෙලෙස ජල කප්පාදුව සිදුවනු ඇත. 

 

කොළඹ – නුවර  ප්‍රධාන මාර්ගයේ යක්කල පාලමේ එළාඇති ජල නළ පද්ධතියේ අලුත්වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙන් මෙමබ ජල සැපයුම්  අත්හිටුවිම සිදු කරන  බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Share post:

Popular

More like this
Related

World News: Stay Updated with Global Headlines

In today's fast-paced world, staying updated with global headlines...

The Evolution of Entertainment: A Journey Through Time

The world of entertainment has undergone a transformative journey,...

Breaking News 2024: Navigating Through the Maze of Information

In today's rapidly evolving world, staying informed about the...

Embracing the Magic: A Journey into the World of Entertainment

Entertainment, in all its forms, has the remarkable ability...