අද දිනය අවසන්වීමට පෙර ජනාධිපති ඉල්ලා අස්වන බව දැනුම්දුන්නා – කතානායක – Lanka Truth | සිංහල

Date:


අද (13) දිනය තුළ සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය නිල වශයෙන් තමන් වෙත ලබා දීමට කටයුතු කරන බව ජනාධිපතිවරයා මීට සුළු මොහොතකට පෙර දුරකතනය ඔස්සේ ජනාධිපතිවරයා තමන් වෙත දැනුම් දුන් බව කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශයක් කරමින් පවසයි.

“අතිගරු ජනාධිපති තුමා මීට සුළු මොහොතකට පෙර මා හා දුරකතනයෙන් සම්බන්ධ වී එතුමා මීට පෙර ප්‍රකාශ කළ පරිදි අද දින තම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් වන ලිපිය නිල වශයෙන් අද දිනය තුළ මා හට ලැබීමට සලස්වන බවත් මට ප්‍රකාශ කරන ලෙස දන්වන ලදී.”

ඒ අනුව, ජූලි 20 වන දින නව ජනාධිපතිවරයෙක් පත් කර ගැනීමෙන් සිදු වන බවද කතානායකවරයා පවසයි.

එබැවින් ඒ පිළිබඳව කිසිදු සැකයක් තබා නොගන්නා ලෙසත් සාමකාමීව කටයුතු කරන ලෙසත් කතානායකවරයා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

Share post:

Popular

More like this
Related

World News: Stay Updated with Global Headlines

In today's fast-paced world, staying updated with global headlines...

The Evolution of Entertainment: A Journey Through Time

The world of entertainment has undergone a transformative journey,...

Breaking News 2024: Navigating Through the Maze of Information

In today's rapidly evolving world, staying informed about the...

Embracing the Magic: A Journey into the World of Entertainment

Entertainment, in all its forms, has the remarkable ability...