දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරු වර්ජනයක් අරඹති – Lanka Fact | සිංහල

Date:


විශේෂ කරුණු දෙකක් මුල් කරගනිමින් දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරු අද (05) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට පැය 24ක කාලයකට සියලුම සේවාවලින් ඉවත් වන බව දුම්රිය ස්ථානාධිපති සංගමයේ ලේකම් කසුන් චාමර පවසයි.

ඔහු පවසන්නේ විශේෂයෙන් දුම්රිය ධාවනය පිළිබඳව මගී ජනතාව දැනුවත් කිරීමට පාලන අධිකාරිය අසමත්වීම මත ජනතාව පීඩනයට පත්නීම දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ට දිගින් දිගටම මුහුණ දීමට සිදුවීමට විරෝධය දක්වමින් සහ නියාමක සංගමය සමඟ පමණක් සාකච්ඡා කර දුම්රිය කීපයක් ධාවනය කිරීමට පාලන අධිකාරිය තීරණය කිරීමට විරෝධය දක්වමින් මෙම තීරණයට එළඹි බවය.

අද රාත්‍රී ගමන් ආරම්භ කළ සියලුම දුම්රිය ගමනාන්තය දක්වා ධාවනය කරන බවත් ඔහු වැඩි දුරටත් පැවසීය.

Share post:

Popular

More like this
Related

The Evolution of Entertainment: A Journey Through Time

The world of entertainment has undergone a transformative journey,...

Breaking News 2024: Navigating Through the Maze of Information

In today's rapidly evolving world, staying informed about the...

Embracing the Magic: A Journey into the World of Entertainment

Entertainment, in all its forms, has the remarkable ability...

Exploring the Dynamic Realm of World News

In an era where the world is more interconnected...